Kvalitet & Miljö

Rätt kvalitet till rätt pris i rätt tid.

Det har alltid varit vår målsättning att tillgodose kundens krav på precision i utfört arbete på våra produkter liksom leveranssäkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med stor målmedvetenhet och engagemang för att nå kraven på hög kvalitet.

Vår kvalitetspolicy

Vi ska tillverka och leverera produkter som uppfyller eller överträffar specifikationerna. Utlovade leveranstider ska hållas. Genom ”regelbundna förbättringar” ska vi uppnå en ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader. Genom att hela tiden flytta fram våra positioner inom kvalitetsområdet området ska vi vara den självklara leverantören för våra kunder.

Vår miljöpolicy

Vi ska uppfylla kundernas miljökrav och gällande miljölagstiftning. Vår interna verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning samt återanvändning och återvinning. Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och tillhörande handlingsplaner.

 

Vår policy för hälsa och säkerhet

Verksamheten ska bedrivas i en miljö där vi minimerat risken för fysiska arbetsskador och psykosocial ohälsa i arbetet. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samförstånd mellan företaget och fackliga företrädare. Vi har tillgång till professionell hälsovård för hälsokontroller och rehabilitering. Vi genomför riskanalyser och skyddsronder och följer gällande arbetsmiljölagar och förordningar.